fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zaufanie użytkowników jest podstawą naszej działalności. Odwiedzając tą stronę akceptujesz naszą politykę prywatności i obowiązujące zasady. Dlatego tutaj w prosty i czytelny sposób dowiesz się w jaki sposób Centrum Świętego Łukasza przetwarza Twoje dane osobowe.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że: W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez serwis www.swietylukasz.pl.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Centrum Św. Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000728093, NIP 9571104743, REGON 369993742, właściciel serwisu Centrum Świętego Łukasza, 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 11a, 9571104743. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email iod@swietylukasz.pl

Kiedy i jakie dane gromadzimy?

 1. Serwis www.swietylukasz.pl może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z serwisu, w szczególności:
 2. a) podczas transakcji zakupu
 3. b) podczas kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
 4. c) automatycznie podczas wizyty w serwisach.
 5. Serwisy w zależności od wyboru gromadzą następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z serwisów, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Cele wykorzystywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą serwisów, takich jak zakup usług, złożenie zapytań odnośnie usług lub korzystania z serwisów.
 2. Konieczność przetwarzania danych osobowych związana jest z obowiązkiem podatkowym oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę, np. rachunków za wykonane usługi. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 3. Kontaktujemy się z Użytkownikiem pod podanym przez niego numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej wynikające z obowiązku prawnego Administratora jako podmiotu leczniczego. Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069 – dalej: rozporządzenie MZ).
 5. Realizacja prawa Użytkownika jako naszego pacjenta – odbieranie i archiwizacja oświadczenia pacjenta, upoważniające inne osoby do dostępu do jego dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
 6. Ustalenie tożsamości Użytkownika przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez infolinię), jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora i jego partnerów – po wyrażeniu na powyższe zgody przez Użytkownika.
 8. Zgoda, o której mowa w pkt 7 może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych w czasie obowiązywania zgody. Z prawa do wycofania zgody mogą Państwo skorzystać wysyłając maila na adres iod@swietylukasz.pl
 9. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez serwis www.swietylukasz.pl za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora oraz jego partnerów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 , z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2018 poz., 1954 z późn. zm.).
 10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres iod@swietylukasz.pl
 11. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych za pomocą serwisu swietylukasz.pl.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.
 3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników oraz realizowane są zamówienia, którzy przekazują Państwu informacje handlowe i marketingowe, a także świadczą usługi kurierskie.
 2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, tj. art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.). Jest to czas, przez który na mocy ustawy Administrator, jako podmiot leczniczy, jest zobowiązany przechowywać dokumentację medyczną.
 2. Państwa dane osobowe nie wymagane do prowadzenia dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Cele wykorzystywania danych osobowych”). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres iod@swietylukasz.pl lub listu na adres podany poniżej:

Centrum Św. Łukasza, Sp. z o.o., sp. k., właściciel serwisu 80-557 Gdańsk,
ul. Narwicka 11a,
NIP 9571104743

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?

 1. Mają Państwo prawo do:
  • a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
  • b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
  • c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
  • d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
  • e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe) – nie dotyczy danych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie ustawy, czyli zawartych w dokumentacji medycznej
  • f) usunięcia danych osobowych – nie dotyczy danych, które podlegają przetwarzaniu na podstawie ustawy, czyli zawartych w dokumentacji medyczne

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres iod@swietylukasz.pl

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagrywanie rozmów

Podane w serwisie www.swietylukasz.pl numery telefoniczne objęte są systemem nagrywania:

 • połączenia przychodzące posiadają stosowną zapowiedź słowną przed zrealizowaniem połączenia,
 • przy połączeniach wychodzących, osoba obsługująca rozmowę informuje rozmówcę o nagrywaniu natychmiast po uzyskaniu połączenia, przed przystąpieniem do rozmowy; rozmówca ma możliwość odmowy kontynuowania rozmowy po uzyskaniu informacji o nagrywaniu.
 1. Administratorem systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Centrum Św. Łukasza sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Narwickiej 11a.
 2. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem email: iod@swietylukasz.pl
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa Pacjenta i pracownika.
 4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu.
 5. Dane będą mogły być przekazane wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików “cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Centrum Św. Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000728093, NIP 9571104743, REGON 369993742,, zwanych dalej stronami internetowymi.

 1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™:https://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/

Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera™: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.