fbpx

Regulamin sprzedaży usług

Regulamin sprzedaży usług za pośrednictwem serwisu internetowego

 

  1. OGÓLNE POSTANOWIENIA

Witryna „Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k.” (zwana dalej „stroną Centrum Św. Łukasza”) dostępna pod adresem internetowym www.swietylukasz.pl prowadzona jest przez firmę Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Narwickiej 11a, 80-557 Gdańsk, NIP: 9571104743, adres e-mail: marketing@swietylukasz.pl, zwanym dalej „Usługodawcą”:

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak osób nie będących konsumentami, korzystających z usług płatności on-line Usługodawcy (z wyjątkiem zapisów skierowanych wyłącznie do osób będących konsumentami).

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest wskazany wyżej Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www.swietylukasz.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz żądania ich usunięcia, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

  1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

a/ Korzystanie z usług Usługodawcy, w tym także dokonanie płatności za usługi, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

b/ Korzystanie z systemów płatności określonych w treści niniejszego Regulaminu oznacza także akceptację warunków świadczenia usług przewidzianych przez podmioty obsługujące płatności.

c/ Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

[1] komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

[2] dostęp do poczty elektronicznej;

[3] przeglądarka internetowa: Mozilla Firefoxw wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

[4] zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; [5] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Na stronie Usługodawcy dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: możliwość zapłaty on-line za ustaloną wizytę w Centrum Św. Łukasza.

Aby skorzystać z usługi należy:

A) Wypełnić i wysłać formularz „Szybki kontakt” na stronie Centrum Św. Łukasza. W formularzu niezbędne jest podanie przez Pacjenta następujących danych osobowych: imię i/lub nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail (opcjonalnie).  Można też zapisać się na wizytę dzwoniąc na aktualne numery telefoniczne lub wysyłając maila na adres e-mail: rejestracja@swietylukasz.pl lub info@swietylukasz.pl

B) Następnie należy dokonać płatności za wizytę. Klient ma do wyboru sposób płatności:

– online przy wykorzystaniu metody płatności online, która dostępna jest na stronie Centrum Św. Łukasza za pośrednictwem serwisu Dotpay; przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka na stronie Centrum Św. Łukasza.

– opłata przez wykonanie przelewu na numer konta  Usługodawcy :  prowadzonego przez ING Bank Śląski- 03 1050 1344 1000 0023 5481 0554. Tytuł płatności – wizyta konsultacyjna. Potwierdzenie płatności należy wysłać na adres e-mail: rejestracja@swietylukasz.pl lub info@swietylukasz.pl

d/ Termin płatności:

W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub tradycyjnego przelewu bankowego, usługobiorca zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu wysłania formularza zapisu na konsultację. Za dzień dokonania płatności uważania się dzień w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego usługobiorcy.

W przypadku braku wpłaty przez Przelewy24.pl lub braku płatności przelewem wraz z wysłaniem potwierdzenia na trzy dni przed wizytą, termin zostaje automatycznie anulowany.

  1. OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k. w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  1. REKLAMACJA USŁUG

Usługodawca jest zobowiązany wykonać na rzecz usługobiorcy usługę zgodnie z regulaminami dostępnymi w siedzibie usługodawcy oraz na stronie Centrum Św. Łukasza.

W przypadku niewykonania usługi lub wykonania jej niezgodnie z umową, postanowieniami w/w regulaminów lub przepisami prawa, usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona przez usługobiorcę:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@swietylukasz.pl,

– pisemnie na adres: ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk (złożone osobiście lub listem poleconym)

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: [1] informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; oraz [3] danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  1. TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do treści reklamacji. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

  1. SZCZEGÓŁY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych, ale nie później niż 72 godziny przed terminem wykonania usługi, odstąpić od niej bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Usługodawcy:

– pisemnie na adres: ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@swietylukasz.pl.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu opłaty za wykonanie usługi. Usługobiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę w terminie krótszym niż 72 godziny, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów w tym zwrot opłaconej kwoty za wizytę konsultacyjną.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez stronę Centrum Św. Łukasza Sp. z o.o. Sp. k. zawierane są w języku polskim.

ZMIANA REGULAMINU:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.  świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni  kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.